Sodium Chloride

Sól, stosowana jako. naturalny konserwant,